info@tvnine.nl
                                   

Voor 15:00 besteld, dezelfde dag verstuurd

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1          TVNINE: TVNINE, gevestigd te Leidschendam onder KvK nr. 88305686, Btw-identificatienummer:XXXX, (info@tvnine.nl)

1.2          Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door TVNINE zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3          Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door TVNINE zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4          Overeenkomst: de tussen TVNINE en Consument en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met TVNINE.

2.2          Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3          Alle aanbiedingen en/of offertes van TVNINE zijn vrijblijvend, tenzij door TVNINE uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4          Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van TVNINE zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5          Aanbiedingen en/of offertes van TVNINE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6         TVNINE behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. TVNINE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7          Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden van Consument en/of Afnemer zijn nadrukkelijk uitgesloten mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

2.8         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.9      Indien de Consument en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens TVNINE voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.10      TVNINE heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.11      Het is Consument en/of Afnemer niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van TVNINE enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1          Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door TVNINE van de aanvaarding van het aanbod door de Consument en/of Afnemer.

3.2          Indien de Consument en/of Afnemer het aanbod van TVNINE langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TVNINE langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument en/of Afnemer.

3.3          TVNINE behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4          TVNINE is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling met een Creditcard. Op basis van deze controle kan TVNINE een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst weigeren. Bij grotere bedragen kan TVNINE als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. TVNINE betaalt in dit geval de rembourskosten.

3.5          Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door TVNINE, kan de Consument en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.6          Mocht TVNINE van haar rechten ingevolge de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert TVNINE de betaling via de door de Consument en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt TVNINE contact op met de Consument en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

3.7          TVNINE is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.8          Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

Artikel 4 Prijzen

4.1          Alle prijzen die TVNINE hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2          Alle prijzen die TVNINE hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TVNINE te allen tijde wijzigen.

4.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die TVNINE niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 5 Betaling

5.1          TVNINE is gerechtigd te factureren terstond nadat de Overeenkomst met de Consument en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2          Voor zover niet anders overeengekomen geschiedt betaling van (online-)facturen binnen 4 dagen na factuurdatum op een door TVNINE aangegeven wijze en op de door TVNINE aangegeven betalingscondities. 

5.3          Bij niet (tijdige) betaling door de Consument en/of Afnemer heeft TVNINE het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5.4 TVNINE behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5.5          De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Artikel 6 Levering

6.1          TVNINE gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument en/of Afnemer aan TVNINE is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2          Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument en/of Afnemer aan TVNINE kenbaar heeft gemaakt.

6.3          De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van TVNINE zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. TVNINE zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6.4          Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij TVNINE tot het moment van bezorging aan de Consument of diens vooraf aangewezen en aan TVNINE bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

Artikel 7 Garantie en reclameringen

7.1          De Consument en/of Afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TVNINE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TVNINE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan TVNINE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.2          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan TVNINE worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3          De garantieregeling en -termijn van TVNINE komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. TVNINE is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.

7.4          Indien klachten van de Consument en/of Afnemer door TVNINE gegrond worden bevonden, zal TVNINE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. TVNINE is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

7.5          De garantie in artikel 7.4 vervalt indien:

a)   De Consument en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b)   De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van TVNINE en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn;

c)    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 Retourzendingen

8.1          Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument en/of Afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van TVNINE onder de door haar te stellen condities.

8.2          Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 9 Overmacht

9.1      In geval van overmacht is TVNINE bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

9.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TVNINE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

9.3      TVNINE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TVNINE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4      Indien TVNINE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 TVNINE blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van TVNINE op grond van wat voor met TVNINE gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

10.2 Tot die tijd kan TVNINE zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

10.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

10.4 Indien TVNINE een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft TVNINE het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 11 Herroepingsrecht

11.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

11.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door TVNINE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.3 Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan TVNINE. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

11.4 Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan TVNINE heeft teruggezonden, is de koop een feit.

11.5 Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

11.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door TVNINE bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 Kosten in geval van herroeping

12.1      Indien de Consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

12.2   Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal TVNINE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door TVNINE.

Artikel 13 Uitsluiting herroepingsrecht

13.1 TVNINE sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken en diensten zoals omschreven in lid 2 en 3.

13.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)   die door TVNINE tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument-afnemer;

b)   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)   die snel kunnen verouderen;

e)   waarvan de prijs schommelt zonder dat TVNINE hier invloed op heeft;

f)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

g)   voor hygiënische producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

13.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)   zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;

c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

14.1 De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.2 De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.3 De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als TVNINE voor zichzelf heeft bedongen.

14.4 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

14.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Consument deze verlengde Overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.6 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

14.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

14.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Klachtenregeling

15.1 TVNINE beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TVNINE, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.3 De bij TVNINE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 Toepasselijke recht en geschillen

16.1      Op Overeenkomsten tussen Consument en/of Afnemer en TV NINE, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

16.2      Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij TVNINE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument en/of Afnemer te onderwerpen.

Model ontbinding/herroeping Consument

Modelformulier voor ontbinding/herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden/herroepen.

Aan:

TVNINE
Gv Juliana v Stolberglaan 31
Box C4079
2263AB Leidschendam

info@tvnine.nl

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen Consument(en)

Adres Consument(en)

Handtekening van Consument(en)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.